Zápis do Mateřské školy Verměřovice  proběhne v úterý 7.5. v úterý 2019 od 15.30 ve třídě školky. Přihlášky k zápisu si rodiče vyzvednou v 

MŠ v týdnu od 8. dubna do 11. dubna v době od 7 do 7.30 ráno a od 15 do 15.30 odpoledne. Jinak je škola zamčená a probíhá výuka a

vycházka. Přihlášku celou vyplníte, necháte potvrdit od dětského lékaře a přinesete k zápisu spolu s rodným listem dítěte a Vaším občanským

průkazem.  Letos přijmeme 10 dětí podle kritérií podle § 34, odst. 1 Školského zákona.

 

Kritéria pro přijetí do MŠ VErměřovice pro školní rok 2019/2020

 

V souladu s § 34, odstavec 1 Školského zákona, vypisuji kritéria podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do Mateřské školy 

v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon. Z tohoto ustanovení

jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoli k poskytování péče.

 

1. Děti rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona

 

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku ( § 34 odst. 3 školského zákona- znění účinné od 1.9. 

 

  2017), uplatněné u zápisu v termínu od 2. - 16.5. 2019.

 

3.Děti 3 leté které dovrší tento věk do 31.8. 2019, zaměstnání rodičů.

 

 Tato kritéria platí pro děti, pro které je MŠ Verměřovice spádová.

 

Děti přijímané k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připravené plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání:

zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně vyspělé pro vstup do MŠ - dítě nebude mít plíny ani na spaní, samo se nají, vysmrká a komunikuje

v základních věcech. Dítě musí mít povinné očkování. Děti jsou přijaté k 1. září 2019 a nastoupí do MŠ po dovršení 3 let.

Verměřovice 25.3. 2019 a projednané na pedagogické radě dne 16.1. 2019                                     Z: Dvořáková

 

Výsledky zápisu do Mateřské školy Verměřovice:

 

                                       Základní škola a Mateřská škola Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí

Č.j. ZSMSV/50/2019/B 26/DV

                                                   Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy

 

Ředitelka jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona

 č. 561/ 2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, od školního roku 2019/2020 takto:

Na základě kritérií stanovených pedagogickou radou jsou přijati tito žáci pod registačními čísly:

1/2019 přijata

3/2019 přijatý

4/2019 přijatý

5/2019 přijatý

6/2019 přijatý

7/2019 přijatá

8/2019 přijatá

9/2019 přijatá

11/2019 přijatý

12/2019 přijatá

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 21.5. 2019 na nástěnce v šatně MŠ a dále na webových stránkách školy www. zsvermerovice.cz.

Poučení: proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru školství 

a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rohodnutí vydala.

Verměřovice 21.5. 2019                                                                                                  Zora Dvořáková

                                                                                                                                    ředitelka školy

 

Aktuality

  • V pátek 25. 9. 2020 bude na naší škole probíhat výuka.

  • Vážení...

  • Vážení rodiče,

    vzhledem k...

  • Letošní rok slavnostně zahájíme 1. září 2020 v 8:00. Skončíme přibližně po první vyučovací hodině. Žádáme zákonné zástupce, aby nám písemně sdělili, v kolik hodin mají...